Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Vestigingsgegevens Merlins Cave:
(Statutaire naam is Thunderwolf)

Merlins Cave
Cornelis speelmanstraat 6
7535ZB Enschede
BTW: NL.1442.13.333.B01
kvk: 08144311
E-mail: info@merlins-cave.nl
Telefoon:
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 op 053-4327738
Op donderdag zijn wij gesloten..
Op zaterdag van 12.00 tot en met 14.00 uur op 053-4327738
Op overige tijden kunt u ons emailen op info@merlins-cave.nl of u kunt een boodschap op ons antwoordapparaat inspreken.

2 Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de internetsite worden geplaatst:
· via www.merlins-cave.nl of
· via: info@merlins-cave.nl
2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Merlins Cavestore is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Merlins Cavestore goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Merlins Cavestore dit gemotiveerd mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De overeenkomst komt tot stand indien de consument het aanbod heeft aanvaard c.q. een bestelling heeft geplaatst.

3 Prijzen
3.1 De in Merlins Cavestore vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Merlins Cavestore bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en BTW en exclusief verzend-, en vervoerskosten. U krijgt voordat u de bestelling plaatst te zien wat de verzendkosten zijn.

4 Levering
4.1 Al onze artikelen worden bezorgd door Postnl of DHL (naar keuze). Mocht u op het tijdstip van de levering niet thuis zijn dan is dat geen probleem. Het pakket kan nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt, of indien het pakket via GLS of Packs is verstuurd, dan kunt u een nieuwe bezorgafspraak maken. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres afgeleverd.
4.2 Merlins Cavestore besteedt de verzendingen uit aan Postnl en DHL. Op verzoek kunt u uw bestelling met verhoogde aansprakelijkheid en handtekening voor ontvangst laten versturen. De extra kosten voor deze verzendwijze bedragen € 2,50.
4.3 Verzendkosten: Brievenbuspost kost 3 euro en pakketten vanaf 6,75 euro.
4.4 Merlins Cavestore levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld zo spoedig mogelijk af. Wij streven ernaar om het product binnen 7 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd (tenzij anders vermeldt staat bij het produkt). Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Merlins Cavestore in overleg met u een vergelijkbaar ander artikel leveren. 4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling
5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:
·U betaalt door het bedrag over te maken op onze Postbankrekening 4382025 tav Thunderwolf te Enschede.
·U betaalt via paypal.
·U betaalt via iDeal.
U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Merlins Cavestore, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Merlins Cavestore is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Merlins Cavestore zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Het is bij Merlins Cave niet mogelijk om een artikel te ruilen. Retourneren is wel mogelijk.
7.2 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
7.3 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren.
7.4 (Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.)
7.5 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
7.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
7.7 Bij vooruitbetaling zal Merlins Cavestore het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen aan de koper terugbetalen.

8 Garantie
8.1 Merlins Cavestore raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
8.2 Merlins Cavestore garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen (gedurende de tijd dat de fabriek garantie op het product geeft). Indien gewenst kan Merlins Cavestore de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen. Uitgezonderd van garantie zijn trainingszwaarden en 2nd quality latex wapens.
8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Merlins Cavestore worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Merlins Cavestore het artikel of repareert of vervangt(ter keuze van de koper), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Merlins Cavestore niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

9 Geschillen
9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@merlins-cave.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.